Thank you for your interest in Wünder! Please fill in your email address and you will receive the 3D files immediately in your mailbox.
By entering my email address I accept the privacy policy.*

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.wünder.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wünder. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.</p>
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wünder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wünder.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wünder te mogen claimen of te veronderstellen.

Wünder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wünder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Wünder op deze pagina.

Contact

By filling out the contact form I accept the privacy policy.*
I wish to sign up for to the newsletter.